4. Lekce (třetí část)

6. listopadu 2011 v 22:57 | Marek |  Gramatika
Zájmenné výrazy příslovečné a zpřídavnělé
 • Zájmenné základy , , , přibírají koncovky, díky kterým mohou ve funkci příslovcí a přídavných jmen odkazovat k daným způsobům, vlastnostem i místům (případně osobám)

こう tak, tímto způsobem
そう tak, tím způsobem
ああ tak, tamtím způsobem
どう jak, jakým způsobem

そうですか。Skutečně? (dosl. "Tak to je?")
そうでsね。Ano, je to tak. / běžné přitakání
そのえいがはどうですか。Jaký je ten film?
ぼくのやりかたはこうだ。Já to dělám takhle.
そうだ。Je to tak.
さかなはどう Co třeba ryba? / např. při rozhodování v restauraci

こんな takovýto
そんあ takový(to)
あんな takový
どんあ jaký

いまはこんなぐあいです。Teď je to v takovém stavu.
あっ、もうそんなじかんですか。Ale, to už je tolik hodin?
川本さんはどんなせんせいですか。Jaký je pan Kawamoto učitel?
そんなこともある。To se občas stává. (dosl. "I takové věci jsou")
かれはどんな人? Co je zač? (dosl. "Jaký je člověk?")

こちら (こっち) tady, tou cestou, já, tento člověk
そちら (そっち) tam, tou cestou, vy, ten člověk
あちら (あっち) tam, tamtou cestou, tamten člověk
どちら (どっち) kde, jakou cestou, který člověk, který ze dvou
Tvary uvedené v závorkách jsou hovorové

こちらはクチェラさんです。Toto je pan Kučera.
もしもし、そちらは山川さんのおたくですか。Haló, je to byt pana Jamakawy?
どっちはクチェラさんですか。Kdo z nich dvou je pan Kučera?
こっちの人ぎょうはヨハナちゃんのだ。Tahle panenka je Johanky.

Zdvořilostní prefixy お, ご
 • Pojí se s podstatnými jmény, přídavnými jmény a slovesy
 • Vyjadřují uctivost
かね
おかね
Peníze
しごと
おしごと
Práce
てがみ
おてがみ
Dopis
にく
おにく
Maso
さかな
おさかた
Ryba
けっこん
ごけっこん
Svatba
ご本
Kniha
しゅじん
ごしゅじん
Manžel
りょうしん
ごりょうしん
Rodiče
どんわ
おでんわ
Telefon
かし
おかし
Sladkost
りょうり
おりょうり
Pokrm, jídlo
ゆっくり
ごゆっくり
Pomalu, klidně
 • Prefix お se obvykle pojí se slovy japonského původu
 • Prefix ご se slovy sinojaponského původu
 

4. Lekce (druhá část)

6. listopadu 2011 v 20:47 | Marek |  Gramatika
 • Příklady:
となりのひや sousední (vedlejší) místnost
となりのたてもの sousední budova
がっこうのとなりのレストラアン restaurace vedle školy
となりの人 soused, člověk žijící vedle
ぎんこうのとなりにゆびんきょくがあります。Vedle banky je pošta.
こちらはとなりの山下さんです。Toto je náš soused pan Jamašita.
そばのベッド vedlejší postel
ヨハナちゃんはくるまのそばにいます。Johanka je u auta.
くるまのそばの女の子はヨハナちゃんです。Ta holčička vedle auta je Johanka.
うみのそばにまちがある。U moře je město.
あなたのそばにいる。Stojím při tobě. / Jsem s tebou.
よこの入り口 postranní vchod
よこの入り口はあそこにですよ。Postranní vchod je přece támhle.
ボタンはプリンタのよこにある。Tlačítko je po straně tiskárny.
つくえのよこにかばんがある。Po straně stolu je taška.
 • Pomocné jméno あいだ (mezi) vyžaduje vazbu se dvěma jmény, která jsou spojena partikulí
 • Příklady:
ぎんこうがっこうのあいだにびじゅつかんがあります。Mezi bankou a školou je galerie.
ヨハナちゃんはおとうさんとおかあさんのあいだにいます。Johanka je mezi tatínkem a maminkou
田中くん上田くんのあいだの男せいはクチェラさんですか。Ten muž mezi pány Tanakou a Uedou je pan Kučera?
きいのノートは本だなのえいわじてん日本ごの本のあいだにあるよ。Tvůj sešit je přece v knihovně mezi anglicko-japonským slovníkem a japonskými knihami!

Partikule と a や 
 • Jednou z funkcí těchto partikulí je funkce spojovací
 • Tyto partikule se používají ke spojování dvou či více jmen nebo jmenných výrazů
 • Do češtiny se překládají spojkami "a", "i"
 • Ve vazbách se slovesem stojí vhodná pádová partikule (z dosud probraných partikule が) za posledním členem výčtu

Partikule se používá v případě, že jde o úplný výčet, tedy uvádíme-li všechny položky tohoto výčtu

へやに山川さん山本さんがいます。V místnosti je pan Jamakawa a pan Jamamoto.
こうえんに子どもたちおばあさんいぬがいます。V parku jsou děti, babička a pes.
つくえの上に本ラヅオとけいがある。Na stole je kniha, rádio a hodinky.

Partikule se používá tehdy, je-li výčet neúplný
Ve spojení s touto partikulí se za poslední z vyjmenovaných položek často objevuje výraz など, který lze do češtiny přeložit jako "a tak dále", "a podobně", "a jiné", ale i "třeba", "například" atd.
Vhodná pádová partikule v takovém případě stojí až za výrazem など

へやに山川さん山本さんがいます。V místnosti je pan Jamakawa a pan Jamamoto. (Jsou tam i další lidé.)
こうえんに子どもたちおばあさんいぬがいます。V parku jsou (například) děti, babička a pes.
つくえの上に本ラヅオとけいなどがある。Na stole je kniha, rádio, hodinky a další (věci).

Tázací zájmena だれ a なに
 • Tázací zájmena だれ ("kdo") a なに ("co") se pojí s partikulemi
 • Bez partikulí je lze používat pouze v těsné vazbě se sponou
 • Jsou-li ve větě v pozici předmětu, pojí se s partikulí が
 • S tímto spojením se velmi často setkáváme ve vazbě s existenciálními slovesy ある a いる
 • Zájmeno だれ,které používáme ptáme-li se na lidi či jim podobné bytosti, se pojí vždy se slovesem いる
 • Zájmeno なに, se v otázkách na zvířata pojí se slovesem いる, v otázkách na věci se slovesem ある
 • Tázací zájmena se nemohou stát tématem věty, a nepojí se tudíž s kontextovou partikulí は
 • Příklady:
へやの中にだれいますか。Kdo je v místnosti?
山口さんがいます。Je tam pan Jamaguči.
い子の下になにいますか。Co je pod židlí?
わたしのいぬがいます。Je tam můj pes.
つくえの上になにあるCo je na stole?
本とペンがある。Jsou tam knihy a pera.
 • Ve spojení s partikulí se tázací zájmena だれ a なに mění v zájmena neurčitá: だれか někdo, なにか něco
 • Ve spojení s partikulí ve větách se záporným tvarem v přísudku nabývají tázací zájmena だれ a なに záporného významu: だれも nikdo, なにも nic
 • Příklady:
へやの中にだれかいますか。Je někdo v místnosti?
つくえの上になにかある? Je něco na stole?
へやの中にはだれもいません。V místnosti nikdo není.
つくえの上にはなにもない。Na stole nic není.

Kam dál

Reklama