Listopad 2011

4. Lekce (třetí část)

6. listopadu 2011 v 22:57 | Marek |  Gramatika
Zájmenné výrazy příslovečné a zpřídavnělé
 • Zájmenné základy , , , přibírají koncovky, díky kterým mohou ve funkci příslovcí a přídavných jmen odkazovat k daným způsobům, vlastnostem i místům (případně osobám)

こう tak, tímto způsobem
そう tak, tím způsobem
ああ tak, tamtím způsobem
どう jak, jakým způsobem

そうですか。Skutečně? (dosl. "Tak to je?")
そうでsね。Ano, je to tak. / běžné přitakání
そのえいがはどうですか。Jaký je ten film?
ぼくのやりかたはこうだ。Já to dělám takhle.
そうだ。Je to tak.
さかなはどう Co třeba ryba? / např. při rozhodování v restauraci

こんな takovýto
そんあ takový(to)
あんな takový
どんあ jaký

いまはこんなぐあいです。Teď je to v takovém stavu.
あっ、もうそんなじかんですか。Ale, to už je tolik hodin?
川本さんはどんなせんせいですか。Jaký je pan Kawamoto učitel?
そんなこともある。To se občas stává. (dosl. "I takové věci jsou")
かれはどんな人? Co je zač? (dosl. "Jaký je člověk?")

こちら (こっち) tady, tou cestou, já, tento člověk
そちら (そっち) tam, tou cestou, vy, ten člověk
あちら (あっち) tam, tamtou cestou, tamten člověk
どちら (どっち) kde, jakou cestou, který člověk, který ze dvou
Tvary uvedené v závorkách jsou hovorové

こちらはクチェラさんです。Toto je pan Kučera.
もしもし、そちらは山川さんのおたくですか。Haló, je to byt pana Jamakawy?
どっちはクチェラさんですか。Kdo z nich dvou je pan Kučera?
こっちの人ぎょうはヨハナちゃんのだ。Tahle panenka je Johanky.

Zdvořilostní prefixy お, ご
 • Pojí se s podstatnými jmény, přídavnými jmény a slovesy
 • Vyjadřují uctivost
かね
おかね
Peníze
しごと
おしごと
Práce
てがみ
おてがみ
Dopis
にく
おにく
Maso
さかな
おさかた
Ryba
けっこん
ごけっこん
Svatba
ご本
Kniha
しゅじん
ごしゅじん
Manžel
りょうしん
ごりょうしん
Rodiče
どんわ
おでんわ
Telefon
かし
おかし
Sladkost
りょうり
おりょうり
Pokrm, jídlo
ゆっくり
ごゆっくり
Pomalu, klidně
 • Prefix お se obvykle pojí se slovy japonského původu
 • Prefix ご se slovy sinojaponského původu

4. Lekce (druhá část)

6. listopadu 2011 v 20:47 | Marek |  Gramatika
 • Příklady:
となりのひや sousední (vedlejší) místnost
となりのたてもの sousední budova
がっこうのとなりのレストラアン restaurace vedle školy
となりの人 soused, člověk žijící vedle
ぎんこうのとなりにゆびんきょくがあります。Vedle banky je pošta.
こちらはとなりの山下さんです。Toto je náš soused pan Jamašita.
そばのベッド vedlejší postel
ヨハナちゃんはくるまのそばにいます。Johanka je u auta.
くるまのそばの女の子はヨハナちゃんです。Ta holčička vedle auta je Johanka.
うみのそばにまちがある。U moře je město.
あなたのそばにいる。Stojím při tobě. / Jsem s tebou.
よこの入り口 postranní vchod
よこの入り口はあそこにですよ。Postranní vchod je přece támhle.
ボタンはプリンタのよこにある。Tlačítko je po straně tiskárny.
つくえのよこにかばんがある。Po straně stolu je taška.
 • Pomocné jméno あいだ (mezi) vyžaduje vazbu se dvěma jmény, která jsou spojena partikulí
 • Příklady:
ぎんこうがっこうのあいだにびじゅつかんがあります。Mezi bankou a školou je galerie.
ヨハナちゃんはおとうさんとおかあさんのあいだにいます。Johanka je mezi tatínkem a maminkou
田中くん上田くんのあいだの男せいはクチェラさんですか。Ten muž mezi pány Tanakou a Uedou je pan Kučera?
きいのノートは本だなのえいわじてん日本ごの本のあいだにあるよ。Tvůj sešit je přece v knihovně mezi anglicko-japonským slovníkem a japonskými knihami!

Partikule と a や 
 • Jednou z funkcí těchto partikulí je funkce spojovací
 • Tyto partikule se používají ke spojování dvou či více jmen nebo jmenných výrazů
 • Do češtiny se překládají spojkami "a", "i"
 • Ve vazbách se slovesem stojí vhodná pádová partikule (z dosud probraných partikule が) za posledním členem výčtu

Partikule se používá v případě, že jde o úplný výčet, tedy uvádíme-li všechny položky tohoto výčtu

へやに山川さん山本さんがいます。V místnosti je pan Jamakawa a pan Jamamoto.
こうえんに子どもたちおばあさんいぬがいます。V parku jsou děti, babička a pes.
つくえの上に本ラヅオとけいがある。Na stole je kniha, rádio a hodinky.

Partikule se používá tehdy, je-li výčet neúplný
Ve spojení s touto partikulí se za poslední z vyjmenovaných položek často objevuje výraz など, který lze do češtiny přeložit jako "a tak dále", "a podobně", "a jiné", ale i "třeba", "například" atd.
Vhodná pádová partikule v takovém případě stojí až za výrazem など

へやに山川さん山本さんがいます。V místnosti je pan Jamakawa a pan Jamamoto. (Jsou tam i další lidé.)
こうえんに子どもたちおばあさんいぬがいます。V parku jsou (například) děti, babička a pes.
つくえの上に本ラヅオとけいなどがある。Na stole je kniha, rádio, hodinky a další (věci).

Tázací zájmena だれ a なに
 • Tázací zájmena だれ ("kdo") a なに ("co") se pojí s partikulemi
 • Bez partikulí je lze používat pouze v těsné vazbě se sponou
 • Jsou-li ve větě v pozici předmětu, pojí se s partikulí が
 • S tímto spojením se velmi často setkáváme ve vazbě s existenciálními slovesy ある a いる
 • Zájmeno だれ,které používáme ptáme-li se na lidi či jim podobné bytosti, se pojí vždy se slovesem いる
 • Zájmeno なに, se v otázkách na zvířata pojí se slovesem いる, v otázkách na věci se slovesem ある
 • Tázací zájmena se nemohou stát tématem věty, a nepojí se tudíž s kontextovou partikulí は
 • Příklady:
へやの中にだれいますか。Kdo je v místnosti?
山口さんがいます。Je tam pan Jamaguči.
い子の下になにいますか。Co je pod židlí?
わたしのいぬがいます。Je tam můj pes.
つくえの上になにあるCo je na stole?
本とペンがある。Jsou tam knihy a pera.
 • Ve spojení s partikulí se tázací zájmena だれ a なに mění v zájmena neurčitá: だれか někdo, なにか něco
 • Ve spojení s partikulí ve větách se záporným tvarem v přísudku nabývají tázací zájmena だれ a なに záporného významu: だれも nikdo, なにも nic
 • Příklady:
へやの中にだれかいますか。Je někdo v místnosti?
つくえの上になにかある? Je něco na stole?
へやの中にはだれもいません。V místnosti nikdo není.
つくえの上にはなにもない。Na stole nic není.

4. Lekce (první část)

6. listopadu 2011 v 19:13 | Marek |  Gramatika
Dny v týdnu
 • Týden v japonském kalendáři začíná nedělí
 • V názvech jednotlivých dnů se objevují znaky označující dvě nejdůležitější nebeská tělesa - slunce a měsíc
 • Objevuje se zde také pět základních elementů, které podle dálnovýchodních představ tvoří vesmír - oheň, voda, dřevo, kov a země

日よう日 = にちようび = neděle
月よう日 = げつようび = pondělí
火よう日 = かようび = úterý
水よう日 = すいようび = středa
木よう日 = もくようび = čtvrtek
金よう日 = きんようび = pátek
土よう日 = どようび = sobota
なんよう日 = なんようび = který den (v týdnu)

 • Je-li den v týdnu ve větě příslovečným určením času, přibírá zpravidla partikuli (případně には, にも)
 • Příklady:
月よう日火よう日にはうちにいません。V pondělí a v úterý nebudu doma.
水よう日のじゅぎょうはどこにですか。Kde bude středeční přednáška?
なんよう日にとうきょうにいますか。Který den budete v Tokiu?
月よう日です。V pondělí.
上田せんせいは金よう日にだいがくにいますか。Bude profesor Ueda v pátek na univerzitě?
木よう日にテストがあるよ。Ve čtvrtek je test!
しけんはなんよう日だの? Který den je zkouška?

Pomocná jména s významem místa
 • Slova, která upřesňují místo výskytu či pobytu
 • Pojí se s partikulemi
 • Podle svého umístění ve větě buď plní funkci přívlastku, anebo rozvíjejí přísudek

Stojí-li pomocné jméno samostatně, má obvykle funkci příslovečného určení

となりにぎんこうがあります。Vedle je banka.
まん中にふん水があります。Uprostřed je fontána.
にえがありますか。Je vpravo obraz?
まえに男の子がいます。Vepředu je chlapec.
にいぬがいる。Nahoře je pes.

Stojí-li pomocné jméno za jménem, má nejčastěji význam některé české předložky; se jménem se pojí pomocí partikule

くるまのうしろに女のこがいます。Za autem je děvčátko.
こうえんのまん中のふん水があります。Uprostřed parku je fontána,
ゆかの上みカーペットがあります。Na podlaze je koberec.
へやのおくにざっしがあります。Vzadu v místnosti jsou časopisy.
いぬはテーブルの上にいる。Pes je na stole
はこはテーブルの下にある。Krabice je pod stolem.

Stojí-li pomocné jméno před jménem, má funkci přívlastku; i zde se se jménem pojí pomocí partikule

うしろのくるまはホンダです。To auto za námi je Honda
アイロンは左のキャビネットの中にあります。Žehlička je v levé skříňce.
いぬは上のへやにいない。Pes není nahoře v pokoji.
となりのたてものはぎんこうじゃない。Vedlejší budova není banka.

Určení místa (くるまのうしろ apod.) lze pomocí partikule の připojit také jako přívlastek k dalšímu podstatnému jménu

くるまのくしろ女の子はヨハナちゃんです。(To) děvčátko za autem je Johanka.
ぎんこうのとなりたてものはゆうびんきょくです。Budova vedle banky je pošta.
つくえの上いぬは金山さんのクロだ。Pes na stole je Kanajamův Kuro.

 • Překlad jednotlivých pomocných jmen s významem místa podle jejich pozice ve větě je patrný z následujícího přehledu

SAMOSTATNÝ VÝSKYT
ZA JMÉNEM
PŘED JMÉNEM
 (うえ)
Nahoře, hořejšek
Na, nad
Horní, vrchní
 (した)
Dole, dolejšek
Pod
Dolní, spodní
 (なか)
Uvnitř, vnitřek
v, uvnitř
Vnitřní
まん中 (まんなか)
Uprostřed, střed
Uprostřed
Prostřední
まえ
Vepředu, předek
Před
Přední
うしろ
Vzadu, zadní část
Za
Zadní
おく
Vnitřní část, vnitřek
Vzadu, uvnitř
Zadní, vnitřní
 (みぎ)
Doprava, pravá strana
Napravo
Pravý
 (ひだり)
Doleva, levá strana
Nalevo
Levý
まわり
Kolem, okolí
Okolo
Okolní, obklopující
となり
Vedle, sousedství
V sousedství, vedle
Sousední, vedlejší
そば
Vedle
Vedle, u
Vedlejší
よこ
Stranou, strana, bok
Po boku, vedle
Boční, postranní
むこう
Naproti, protější strana
Naproti
Protější